Конкурстар және  жобалар Қашықтықтан оқыту қорытынды аттестаттау 9 сынып Пәндер Барлық құттықтаулар!
Жаңалықтар мұрағаты
Виртуалды қабылдау
Айгерим - Баймулды
07 Сәуір 2017
Сұрақ / Үндеу #159
1. Какова перспектива полиязычия? 2. Будет ли УМК по системе полиязычного образования? 3. Насколька эффективна использование полиязычия только на терминологическом уровне?
Жауап
1. Будет ли УМК по системе полиязычного образования? 27 января 2012 года Нурсултан Назарбаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана и определил основные приоритеты национального образования, где впервые было сказано о полиязычном образовании. Прежде всего образование должно стать конкурентоспособным, высококачественным, таким, чтобы выпускники казахстанской школы могли легко продолжить обучение в зарубежных вузах. Также в Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2016–2019 годы, одной из базовых компетенций которой являются трѐхъязычие, евразийская поликультурность, коммуникативность и технократичность говорится о необходимости качественного владения иностранным языком выпускника современной школы. 2. Будет ли УМК для полиязычного образования? По мере внедрения трехязычного обучения будут издаваться УМК для соответствующих уровней образования. С 2017-2018 уч.г. планируется использование единого базового учебника на казахском, русском и английском языках. 3. Насколька эффективно использование полиязычия только на терминологическом уровне? Обучение на терминологическом уровне в 5-9 классах обосновано по нескольким причинам: 1) подготовка к внедрению трехязычного обучения на старшей ступени 2) требуется время для подготовки педагогических кадров для преподавания Я2, Я3.
Риза Манейқызы Mаней
28 Ақпан 2017
Сұрақ / Үндеу #155
Оқу сауаттылығы тек қоғамдық-гуманитарлық пәндерге қатысты ма?
Жауап
Оқу сауаттылығы барлық пәндерге қатысты. Себебі кез келген пән бойынша мәтінмен жұмыс қарастырылған, тек қана оқу бағыты айырмашылық жасайды.
Риза Манейқызы Mаней
28 Ақпан 2017
Сұрақ / Үндеу #153
Мәтін бойынша оқу сауатттылығын арттыру сұрақтарын қалай қояды?
Жауап
Ақпаратты «анық» берілген тапсырмадан табу, қорытындыларды қалыптастыру, ақпаратты интерпретациялау және хабарлау, мәтіннің құрылымы, тілдік ерекшелігі, мазмұнының сараптамасы мен бағасы сияқты оқу мүмкіндіктеріне, таңдау бойынша жауап беретін, еркін құрастырма жауап беретін сұрақтар құрастыру арқылы оқу сауаттылығын арттыруға мүмкіншілік бар (тестілеу үшін дайындалған сұрақтарды пайдалану, бұрын өткендерді еске түсіруге ынталандыру, оқушыларға жауап туралы ойлауға түрткі болу үшін ишара жасау арқылы білім мен түсінігін толықтыру, оқушыға не істеу керектігін түсіндіру немесе ақпаратты жеткізу, фактілерді, қағидаттар мен рәсімдерді түсіндіру, ақпаратты тарату және мәселелерді шешу мақсатында ой бөлісу, қателік пен тәуекелдерді азайтып, таңдауды қысқартуға, түсініктер мен қағидаттарды «жеткізуді» тездетуге ықпал ететін құрылымдалған, кумулятивтік әңгіме мен пікірталас арқылы өзара түсіністікке қол жеткізу).
Риза Манейқызы Маней
28 Ақпан 2017
Сұрақ / Үндеу #149
PISA зерттеу әдісімен тест тапсырмаларын құрастыру технологиясын қайдан (қалай) меңгеруге болады?
Жауап
PISA сұрақтарының 70 % оқушылардың алған білімін қолдануы бағаланады. Ақпараттық диаграммалар мен графиктерді пайымдай алуы, алған білімдерін әртүрлі өмірлік жағдайларында тиімді қолдана білуі, қисынды ойлау және дәйектер келтіру (Неге? Не үшін? Қалай) яғни, функционалды құзыреттіліктер анықталады. Осы аталған көрсеткіштер бойынша тест сұрақтарын құрастыруға болады.
Риза Манейқызы Mаней
28 Ақпан 2017
Сұрақ / Үндеу #146
Оқу сауаттылығына байланысты мәтіндерді қалай іріктеуге болады?
Жауап
Оқушылардың ақпараттық біліктілігін қалыптастыруда әртүрлі мәтіндерді қолдану қажет (кез келген): 1. Көркем әдеби мәтін (қызықты оқиғалар, баяндаулар немесе ертегілер), 2. Ақпараттық (көбіне жануарлар жайлы әңгімелер). Мұғалім оқу қызметінің формасын, әдіс-тәсілдерін тауып қолдануы тиіс (оқушылардың мәтінмен жұмыс істеу шеберлігінің негізін салу яғни, ақпарат дерекнамасын білу, қызықтырған сұрақтарға жауап іздей алу, таңдалып алынған мәліметтерді сауатты көркемдеу мен ұсыну мұғалім үшін маңызды).
Ольга Ивановна Жукова
20 Ақпан 2017
Сұрақ / Үндеу #145
Жукова О.И. учитель математики СОПШ № 41 Скажите, пожалуйста, по каким сборникам будут составляться задания для контрольной работы по алгебре и началам анализа для итоговой аттестации. Подготовка к письменным экзаменам по математики ранее проводилась по сборникам, рекомендованным МОиН РК, оттуда же брались задания для контрольных работ. На какие пособия опираться в данный момент или как ознакомиться со спецификацией данных работ. Заранее спасибо!
Жауап
Экзаменационные материалы основываются на действующих учебных программах для 10-11 классов общественно-гуманитарного и естественно-математического направлений, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 с изменениями и дополнениями согласно приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 июня 2015 года № 393. Формирование базы тестовых заданий для выпускного экзамена и ЕНТ будет осуществляться по материалам учебников, утвержденных приказами Министра образования и науки РК в 2016 году (от 8 января 2016 года № 13; от 6 апреля 2016 года № 251).В методических рекомендациях по организации и подготовке к итоговой аттестации выпускников школ НАО им. И. Алтынсарина подробно сказано о содержании экзаменационных заданий по алгебре и началам анализа, указаны главы и разделы учебной программы, с учётом которых будут составлены экзаменнационные задания по предмету «Алгебра и начала анализа». Методические рекомендации по организации и подготовке к итоговой аттестации выпускников школ размещены на сайте управления образования в разделе «Итоговая аттестация выпускников»
АСЕМА ДЖАНБУЛОВНА ТАКИРОВА
27 Желтоқсан 2016
Сұрақ / Үндеу #144
АСЕМА ДЖАНБУЛОВНА ТАКИРОВА 22 Декабря 2016 Вопрос / Обращение На что должен обратить учитель при разработке КСП, учитывая здоровьесберегающие технологии.
Жауап
При построении уроков должны учитываться такие требования: 1. Обстановка и гигиенические условия в классе. 2. Смена видов учебной деятельности 3. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности – 7-10 минут. 4. Количество методов преподавания. Чередование их не позже чем через 10-15 минут. 5. Следует выбирать такие методы, которые бы способствовали активизации инициативы и творческого самовыражения самих учащихся. 6. На уроке должна осуществляться смена динамических поз учащихся, которые соответствовали бы видам работы. 7. Должны присутствовать оздоровительные моменты: физкультминутки, минутки релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 8. Следует включать вопросы, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни. 9. Наличие мотивации учебной деятельности. Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревновательный метод. Стимуляция внутренней мотивации: стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу Ж.Ж. Руссо: «Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым».
ГУЛЬМИРА АСАНОВНА АРЫКОВА
27 Желтоқсан 2016
Сұрақ / Үндеу #143
ГУЛЬМИРА АСАНОВНА АРЫКОВА 20 Декабря 2016 Вопрос / Обращение Что понимают под здоровьесберегающими технологиями?
Жауап
Здоровьесберегающие технологии Обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной жизни. Организация учебной деятельности с учетом основных требований к уроку с комплексом здоровьесберегающих технологий: • соблюдение санитарно - гигиенических требований, правил техники безопасности; • рациональная плотность урока • четкая организация учебного труда; • строгая дозировка учебной нагрузки; • смена видов деятельности; • обучение с учетом ведущих каналов восприятия информации учащимися • место и длительность применения ИКТ; • включение в урок технологических приемов и методов, способствующих самопознанию, самооценке учащихся; • построение урока с учетом работоспособности учащихся; • индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных возможностей; • формирование внешней и внутренней мотивации деятельности учащихся; • благоприятный психологический климат, ситуации успеха и эмоциональные разрядки; • профилактика стрессов: работа в парах, в группах, как на местах, так и у доски, где ведомый, более "слабый” ученик чувствует поддержку товарища; стимулирование учащихся к использованию различных способов решения, без боязни ошибиться и получить неправильный ответ; • проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках; • целенаправленная рефлексия в течение всего урока и в его итоговой части. Применение таких технологий помогает сохранению и укрепление здоровья школьников; предупреждение переутомления учащихся на уроках; улучшение психологического климата в детских коллективах; приобщение родителей к работе по укреплению здоровья школьников; повышение концентрации внимания; снижение показателей заболеваемости детей, уровня тревожности.
Асия Айтпаевна Сейтканова
27 Желтоқсан 2016
Сұрақ / Үндеу #142
Асия Айтпаевна Сейтканова 09 Декабря 2016 Вопрос / Обращение Здравствуйте! Классный журнал заполняем с 1 сентября или со 2 сентября?
Жауап
Классный журнал заполняем с 1 сентября.
БАКТЫГУЛЬ ДАЛАБАЕВНА АХМЕТОВА
27 Желтоқсан 2016
Сұрақ / Үндеу #141
БАКТЫГУЛЬ ДАЛАБАЕВНА АХМЕТОВА 09 Декабря 2016 Вопрос / Обращение Где приобрести сборники по обучению грамоте с заданиями формативного и суммативного оцениваниян?
Жауап
Сборники по формативному оцениванию и методические рекомендации по суммативному оцениванию для 1 класса на двух языках обучения было отправлено в районные и городские отделы образования для передачи учителям 1 классов школ области.
Бахытгуль Муратовна Бисмельдинова
27 Желтоқсан 2016
Сұрақ / Үндеу #140
Бахытгуль Муратовна Бисмельдинова 08 Декабря 2016 Вопрос / Обращение По предмету английский язык на каком языке писать рубрики для родителей?
Жауап
Пишите на языке обучения, для родителей знающий язык рекомендуем рубрики писать на английском языке.
Бахытгуль Муратовна Бисмельдинова
27 Желтоқсан 2016
Сұрақ / Үндеу #139
Бахытгуль Муратовна Бисмельдинова 07 Декабря 2016 Вопрос / Обращение Как представить на модерацию работу суммативного оценивания за четверть по физической культуре?
Жауап
Для проведения модерации создается комиссия из числа учителей, работающих одной параллели. По данному предмету задания носят теоретический и практический характер. Все учителя используют одинаковую версию схемы выставления баллов. В процессе модерации необходимо проверять образцы работ с выставленными баллами и практические навыки для того, чтобы не допускать отклонения от единой схемы выставления баллов. В помощь учителям НИШ разработал Методические рекомендации по суммативному оцениванию.
Captcha