Жаңалықтар мұрағаты
Пәндер Барлық құттықтаулар!
Тәрбие жұмысы және тұлғаны әәлеуметтендіру бөлімі
Бақытгүл Төлегенқызы Аушахманова Бөлім басшысы-
Бақытгүл Төлегенқызы Аушахманова Бөлім басшысы-

E-mail:aushahmanovaizrov@mail.ru

ұялы телефоны: 87774916405

Мундуинова Күмісгүл Айтпайқызы- әдіскер
Мундуинова Күмісгүл Айтпайқызы- әдіскер

kumisgul.mangutova@mail.ru

сот. 8 776 806 08 08