Жаңалықтар мұрағаты
Пәндер Барлық құттықтаулар!
Инклюзивті білім беру кабинеті
АХМЕДИЕВА ЛӘЗЗАТ ҚАЙРАТҚЫЗЫ - кабинет меңгерушісі математика әдіскері
АХМЕДИЕВА ЛӘЗЗАТ ҚАЙРАТҚЫЗЫ - кабинет меңгерушісі математика әдіскері

E-mail: ljazzat65@mail.ru

ұялы телефоны: 8 701 409 9255