Жаңалықтар мұрағаты
Пәндер Барлық құттықтаулар!
Кудолей Галина Евгеньевна
29-12-2017 11:19
Кудолей Галина Евгеньевна

Инновациялық жобаның атауы

«Таңғаламыз, таңданамыз және танып білеміз» арнайы курс арқылы білім беру мазмұнын жаңарту аясында бастауыш сынып оқушыларының таным белсенділігін дамыту құралы - тәжірибелі - экспериментті қызмет

Жетекші идея

эксперименттеу арқылы балалардың өздігінен тануға тырысуын, білуге құмарлықтығын, таным белсенділігін дамытуға әсер ететін әрекет жасау.

Жоба мақсаты

«Таңғаламыз, таңданамыз және танып білеміз» арнайы курсын іске асыру арқылы бастауыш сынып оқушыларының таным белсенділігін және тәжірибелі - экспериментті қызметін дамыту.

Жоба міндеттері

1.Бастауыш сынып оқушыларының тәжірибелі - экспериментті қызметінің ұйымдастырылу ерекшеліктері мен маңыздылығын ашып, қарау.                     

2. «Таңғаламыз, таңданамыз және танып білеміз» арнайы курс арқылы эксперименттеу және іздеу қызметі үшін жағдайларды анықтап, апробациялау.

3. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу қызметін қалыптастыру үшін тәжірибе және эксперимент жинағын әзірлеу. 

Қолдану саласы

Бастауыш мектебінде жаратылыстануда

Жобаның қысқаша андатпасы

Бастауыш мектебінің тәжірибесінде эксперименттеу әдісі толық бейімделмеген. Эксперименттеу қызметін дамыту қажеттілігі мен және ұйымдастыру технологиясының жоқтығы арасында үйлеспеушілік туды.

Бұл мәселе тәжірибе қызметіне эксперименттеуді енгізуге және зерттеу тақырыбына себеп болды.

Эксперименттеу бастауыш сынып оқушыларының ғылыми - жаратылыстану ұғымдарын дамыту және оқыту әдісінің бірі болып табылады. Бала эксперимент үдерісіне белсенді қатысса, оның таным белсенділігі артып, қабілеті де жылдам дамиды. 

 Бастауыш мектебінде  «Биология», «География», «Химия», «Физика»пәндерін оқу үшін «Таңғаламыз, таңданамыз және танып білеміз» арнайы курсы негізі болып табылады. Арнайы курс «Жаратылыстану» пәнінің бөлімдерінің кеңейтілген және тереңдетілген нұсқасы болып табылады.

Жүзеге асыруға дайындық дәрежесі

Бастауыш мектебінде қолдану мүмкіндігі

Қолданудан күтілетін нәтижелер

Бастауыш сынып оқушыларының тұрақты таным қызығушылығының қалыптасуы,  ойлау, оқуға деген қызығушылық, шығармашылық қабілеттерінің дамуы, әр түрлі қарым-қатынас жағдайында өз құрбыларымен және үлкендермен ынтымақтастық дағдыларының қалыптасуы.  

 

         Опытно-экспериментальная  деятельность  как  средство  развития  познавательной активности младших школьников  в рамках обновления  содержания образования, на  примере спецкурса  «Удивляемся, восхищаемся и познаём»

 Одной из эффективных методик, способстующей  приобщениюмладших школьников к размышлению,развитию у детей познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познаниюявляется экспериментирование.

         Развитие опытно - экспериментальной деятельности и  познавательной активности младших школьников через реализацию спецкурса «Удивляемся, восхищаемся и познаём»проходит в рамках предмета «Естествознание» в начальной школе.

        Метод  детского экспериментирования  не адаптирован полностью  в практике начальной школы. Сложилось противоречие между необходимостью развития деятельности детского экспериментирования и отсутствием технологии организации этого процесса. Это способствовало  выбору темы   педагогического исследования и  внедрению детского экспериментирования в  практическую деятельность.

Детское экспериментирование является одним из методов обучения и развития естественно- научных представлений  младших  школьников. Чем активнее ребенок участвует в экспериментальной, исследовательской деятельности, вовлекается в процессрешения проблем, тем  быстрее развиваются его познавательные способности и   повышается познавательная активность.

   Интегрированный курс «Удивляемся, восхищаемся и познаём» позволит заложить основы для изучения таких предметов, как «Биология», «География», «Химия», «Физика» в начальной школе.  Спецкурс представляет собой расширенный и углубленный вариантыразделов базового предмета «Естествознание».

            В процессе такого обучения у младших школьников формируются устойчивые познавательные интересы, развиваются их творческие способности, в том числе способность мыслитьнестандартно, искать и предлагать различные способы решения проблем, воспитывается интерес к учению, навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях общения.