Қалыптастырушы бағалаудың тиімді әдістері
29-10-2021 16:21

2021 жылғы27 қазанда  ПавлодароблысыбілімберубасқармасыныңБілімберудідамытудыңинновациялықорталығыныңұйымдастыруыменқазақтіліменәдебиетімұғалімдерінеарналған«Сабақтың түрлі кезеңдерінде қалыптастырушы бағалаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалану»тақырыбындаоблыстықвебинарөтті.

ИнновациялықорталықәдіскеріЗ.С.Кожина қазақтіліменәдебиетісабақтарындаоқушылардыңоқуынжақсартуүшін, мұғалімдердіңәрсабақтақалыптастырушыбағалаудытиімді ұйымдастыруоқушылар үлгерімінің көрсеткіштетеріне ерекше тоқталды. 

Павлодарқаласының№28, №9 ЖОМ-ныңқазақтіліменәдебиетімұғалімдеріЖайықбаева Дидар Слановна, Токжигитова Анаргуль Каирбаевна қалыптастырушыбағалаудыңәдіс-тәсілдерінсабақтыңәртүрлікезеңдерінде: жаңатақырыптытүсіндіруде, тапсырмаорындаукезеңінде, оқушы мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз ететін және оқу үдерісін дер кезінде түзетуге мүмкіндік беретін бағалаудың түрлерін  ұсынды.

 Вебинарсоңындаәдістемелікұсынымдарберілді.