Жаңалықтар мұрағаты
Пәндер Барлық құттықтаулар!
Гүлбаршын Темірболатқызы Батталова
26-12-2018 21:04
Гүлбаршын Темірболатқызы Батталова

Инновациялық жобаның атауы

Математика пәніндегі АКТ қолдануының педагогикалық жағдайлары

Жетекші идея

				Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу арқылы математика сабақтарында және мектептен тыс іс-шараларда оқуға бағытталған оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту үшін жағдайлар жасау

Жоба мақсаты

				Математика сабақтарында АКТ-ны пайдалану арқылы оқушылардың  танымдық белсенділігін дамыту.

Жоба міндеттері

				1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар тұжырымдамасын және олардың оқу үдерісіндегі маңызын қарастыру.
				2. Оқушыларды дайындауда пайдаланылатын аудиовизуалды және техникалық құралдардың түрлерін белгілеу.
				3. Ақпаратты беру технологияларын зерттеу.
				4. Математика сабақтарында АКТ-ны пайдалану нысандарын анықтау.
				5. Сабақтың әртүрлі сатыларында және пән бойынша мектептен тыс іс-әрекетте АКТ-ның әртүрлі нысандарын қолдануды сынау.
				 6. Оқушылардың танымдық белсенділігін жандандыру құралы ретінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланудың тиімділігі туралы зерттеу  мониторингін жүргізу.

Қолдану саласы

				Бұл тәжірибені АКТ-ны меңгеруі орташа деңгейдегі математика пәні мұғалімдерінің пайдалануы мүмкін. Тәжірибе мектептің орта және жоғарғы сатысында математика сабақтарында оқу материалын түсіндіру, бекіту және синтездеуде қолданылуы мүмкін. Сонымен қатар, ол топтарда жұмыс істеген кезде қолданылуы мүмкін: әлсіз оқушылармен (базалық білімді меңгеру үшін), үздік оқушылармен (мектеп жарыстарына және пәндік жарыстарға дайындықта).

Жобаның қысқаша андатпасы

				Бұл жобада АКТ-ны сыныпта қолданудың теориялық негіздері, АКТ тұжырымдамасы және олардың оқу үрдісіндегі маңызы қарастырылады; оқушылардың танымдық белсенділігін жоғарылату мақсатында математикалық сабақтарда АКТ қолдану әдістемесінің ерекшеліктері; АКТ-ны сабақтың және сабақтан тыс іс-әрекеттердің әртүрлі кезеңдерінде қолдану; АКТ пайдалану нысандары. Геометриялық сабақтар кезінде «Живая геометрия» бағдарламалық  ортасын қолдану мәселесіне ерекше назар аударылады. Когнитивтілікті арттыру құралы ретінде АКТ-ны пайдаланудың тиімділігін зерттеу мониторингі нәтижелері
				студенттік қызмет. Қосымшада АКТ-мен қолданылатын сабақтардың дамуы, электронды тасымалдаушыда «Живая  геометрия» бағдарламасында динамикалық үлгілер бар.

Жүзеге асыруға дайындық дәрежесі

"Живая геометрия" бағдарламалық ортада  дайын сабақ жоспарлары, практикалық және эксперименттік тапсырмалар, кейбір салу есептердің динамикалық моделдері бар.

Қолданудан күтілетін нәтижелер

				Гипотезаны растау және  ғылыми-зерттеу мен жобалық қызметпен қамтылған оқушылар санының артуы.
				 

 

Педагогические условия использования ИКТ на уроках математики

 

Особенностью учебного процесса с применением компьютерных средств является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Между учителем и учеником складываются “субъект-субъектные” отношения. Учитель часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу и самостоятельность.

Исходя из всего вышеизложенного, темой исследования является «Применение ИКТ на уроках математики».

Цель исследования:рассмотреть влияние использования ИКТ на уроках математики на развитие познавательной активности школьника.

Задачи исследования:

1.Рассмотреть понятие информационно – коммуникационных технологий и их значение в образовательном процессе.

2.Определить виды аудиовизуальных и технических средств, используемых в обучении школьников.

3. Изучить технологии передачи информации.

4. Выявить формы использования ИКТ на уроках математики.

5.Апробировать применение ИКТ на различных этапах урока и внеурочной деятельности по предмету.

        6. Проводить  мониторинг по исследованию эффективности использования ИКТ как средства  активизации познавательной деятельности учащихся.

Предмет исследования:влияние ИКТ на познавательную активность школьников.

Объект исследования:познавательная активность школьников, ИКТ.

Гипотеза исследования:использование информационно – коммуникационных технологий на уроках математики будет способствовать развитию познавательной активности школьников при соблюдении следующих условий:

 • использование разнообразных форм ИКТ;
 • использование ИКТ на разных этапах уроках математики;
 • применение ИКТ не только в учебной деятельности, но и внеучебной деятельности по предмету.

Методы исследования:

 • изучение методической литературы по данной теме;
 • изучение программного обеспечения с целью применения на уроках математики;
 • наблюдение;
 • создание банка цифровых образовательных ресурсов (ЦОР);
 • мониторинг познавательной активности учащихся.

С появлением компьютерных сетей школьники и учителя приобрели новую возможность оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Через глобальную телекоммуникационную сеть Интернет возможен мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, хранилищам файлов, и т.д.). В самом популярном ресурсе Интернет - всемирной паутине WWW опубликовано несколько миллиардов мультимедийных документов.

С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным широкий доступ к учебно-методической и научной информации, организация оперативной консультационной помощи, моделирование научно-исследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме времени.В функции учителя компьютер представляет:

- источник учебной информации (частично или полностью заменяющий учи теля и книгу);

- наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и телекоммуникации);

- индивидуальное информационное пространство;

- тренажер;

- средство диагностики и контроля.

В функции рабочего инструмента компьютер выступает как:

- средство подготовки текстов, их хранения;

- текстовый редактор;

- графопостроитель, графический редактор;

- вычислительная машина больших возможностей (с оформлением результатов в различном виде);

- средство моделирования.

Функцию объекта обучения компьютер выполняет при: - программировании, обучении компьютера заданным процессам;

- создании программных продуктов;

- применении различных информационных сред.

Работа учителя при использовании компьютерной технологии включает следующие функции:

• Организация учебного процесса на уровне класса в целом, предмета в целом (график учебного процесса, внешняя диагностика, итоговый контроль).

• Организация внутриклассной активизации и координации, расстановка рабочих мест, инструктаж, управление внутриклассной сетью и т.п.).

• Индивидуальное наблюдение за учащимися, оказание индивидуальной помощи, индивидуальный «человеческий» контакт с ребенком. С помощью компьютера достигаются идеальные варианты индивидуального обучения, использующие визуальные и слуховые образы.

• Подготовка компонентов информационной среды (различные виды учебного, демонстрационного оборудования, сопрягаемого с ПЭВМ, программные средства и системы, учебно-наглядные пособия и т.д.), связь их с предметным содержанием определенного учебного курса.

Информатизация обучения требует от учителей и учащихся компьютерной грамотности, которую можно рассматривать как особую часть содержания компьютерной технологии. В структуру содержания компьютерной технологии (компьютерной грамотности) входят:

- знание основных понятий информатики и вычислительной техники; знание принципиального устройства и функциональных возможностей компьютерной техники;

- знание современных операционных систем и владение их основными командами;

- знание современных программных оболочек и операционных средств общего назначения (Norton Commander, Windows, их расширения) и владение их функциями;

- владение хотя бы одним текстовым редактором;

- первоначальные представления об алгоритмах, языках и пакетах программирования;

- первоначальный опыт использования прикладных программ утилитарного назначения.

Возможности компьютера могут быть использованы в предметном обучении в следующих вариантах:

полная или частичная замена деятельности учителя;

фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала;

        использование диагностических и контролирующих материалов;

        выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;

        использование игровых и занимательных материалов;

        использование сети Интернета.

Для ученика он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения и поиска дополнительного материала по многим темам нашей программы (использование Интернета).

Особенностью применения компьютерных презентаций является наличие автоматического контроля и ограничения времени демонстрации слайд-шоу, сочетание устного лекционного материала с демонстрацией слайд-шоу позволяет концентрировать визуальное внимание учащихся на особо значимых моментах учебного материала.

Решение текстовых задач

На данном этапе урока реализуется обучающий тип деятельности. Отрабатываются различные программы, целью которых является обучение учащихся решению задач, так как задачи являются неотъемлемой частью изучения математики. Программы могут содержать задачи различного уровня сложности, а также подсказки, алгоритмы и справочные материалы. Ответы к задачам могут вводиться как в числовом, так и, в общем, видах, причём, в последнем случае учащийся вводит формулы в компьютер при помощи клавиатуры, программа распознаёт ответы независимо от способа их написания.

При контроле используются тесты. Возможны две формы организации тестов, которые условно можно назвать “выбери ответ из предлагаемых вариантов” и “напиши правильный ответ”.

В качестве домашнего задания учащимся предлагается найти информацию об ученых-математиках, математических величинах, изучить какие-то факты, разделы, темы и составить мультимедийную презентацию. Созданная учащимися презентация - творческая работа, в которой сочетаются текстовая информация и графические изображения, звуковые эффекты, часть материала переносится в формат гиперссылок.

ИКТ успешно применяется и во внеурочной деятельности школьников. Применение ИКТ во внеурочной деятельности обеспечивает:

 • повышение эффективности и качества внеучебной и внеурочной деятельности;
 • активизацию познавательной и творческой деятельности школьников за счет компьютерной визуализации учебной информации, включения игровых ситуаций, возможности управления, выбора режима внеучебной деятельности школьников;
 • углубление межпредметных связей за счет использования современных средств обработки, хранения, передачи информации, в том числе и аудиовизуальной, при решении задач различных предметных областей (например, автоматизированные, интеллектуальные обучающие системы, электронные учебники, используемые при организации внеучебных мероприятий и досуга школьников);
 • усиление практической направленности знаний, полученных в рамках внеучебных мероприятий;
 • закрепление знаний, умений и навыков в области информатики и информационных технологий;
 • формирование устойчивого познавательного интереса школьников к интеллектуально-творческой деятельности, реализуемой с помощью средств ИКТ;
 • повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной деятельности;
 • осуществление индивидуализации и дифференциации в работе со школьниками;
 • развитие способности свободного культурного общения школьников с помощью современных коммуникационных средств.

Компьютерная графика позволяет детям незаметно усваивать учебный материал, манипулируя различными объектами на экране дисплея, меняя скорость их движения, размер, цвет и т.д. 

Компьютер позволяет усилить мотивацию учения путем активного диалога ученика с компьютером, разнообразием и красочностью информации  (текст, звук, видео, цвет), путем ориентации учения на успех (позволяет довести решение любой задачи, опираясь на необходимую помощь). В своей работе использую информационные технологии в трех направлениях:

 1)  демонстрация слайдов (использование презентаций);

 2)  создание файлов в среде Activstudio (использование интерактивной доски);

3) работа в программной среде  «Живая геометрия»

4) Использование республиканских образовательных сайтов «Bilimland», «iMektep», «iTest» и т.д.

 4)  создание тестов (используя тестовую оболочку).

Среди технических средств, применяемых сегодня в школе, особое место занимают интерактивные доскиИнтерактивная доска – уникальное учебное оборудование, представляющее собой сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. В отличие от обычного мультимедийного проектора интерактивная доска позволяет не только демонстрировать слайды и видео, но и рисовать, чертить, наносить на проецируемое изображение пометки, вносить любые изменения, и сохранять их в виде компьютерных файлов.

      А кроме этого, сделать процесс обучения ярким, наглядным, динамичным.
      Работа с интерактивными досками предусматривает творческое использование материалов. Подготовленные тексты, таблицы, диаграммы, картинки, а также добавление гиперссылок к мультимедийным файлам и Интернет-ресурсам сэкономят время на написание текста на обычной доске или переход от экрана к клавиатуре. Все ресурсы можно комментировать прямо на экране и сохранять записи для будущих уроков. Файлы предыдущих занятий можно всегда открыть и повторить пройденный материал. Учитель всегда имеет возможность вернуться к предыдущему этапу урока и повторить ключевые моменты занятия, зайдя на нужную страницу. Все это помогает планировать урок и благоприятствует течению занятия.

    Одной из основных проблем при изучении геометрии в школе является проблема наглядности, связанная с тем, что изображения даже простейших геометрических фигур, выполненные в тетрадях или на доске, как правило, содержат большие погрешности. Современные компьютерные средства позволяют решить эту проблему.  Стереометрия — это одна из немногих, если не единственная область школьной математики, в отношении которой не приходится агитировать за ИКТ.

Применение программной среды «Живая геометрия».

 1. При индуктивном подходе Живая Геометрия позволяет учащемуся обнаруживать закономерности в наблюдаемых геометрических явлениях.
 2. При дедуктивном подходе она помогает как формулировать теоремы для последующего доказательства, так и подтверждать уже доказанные теоремы и развивать их понимание.

По мере приобретения навыков работы с программой деятельность учащегося развивается по таким направлениям, как

 • анализ,
 • исследование,
 • построение,
 • доказательство,
 • решение задач, а также
 • решение головоломок
 • рисование.

Предусмотрена работа вразнообразных условиях: в классе с

 • единственным компьютером,
 • с компьютером и видеопроектором, в классе
 • с компьютерной сетью,
 • в компьютерной лаборатории и т. д.

Разумное использование программы дает несомненные преимущества по сравнению с традиционным стилем преподавания геометрии.

 • Достаточным (хотя далеко не исчерпывающим) основанием для его активного внедрения в наши классы является естественная и мощная техника построения чертежей - аккуратных, грамотно описываемых и легко редактируемых.
 • Такая же простая техника измерений элементов геометрических фигур, с которыми работает учащийся, позволяет усваивать метрические соотношения не догматически, а экспериментально - в том числе учащимся с затрудненным восприятием геометрии.
 • Высокий эстетический уровень оформления программы делает изучение геометрии привлекательным и открывает возможности таких ее нетрадиционных приложений, как построение узоров, дизайн и т.п..
 • Сервисные модули программы позволят учащимся хранить и грамотно каталогизировать наиболее удачные построения - вплоть до создания мини-монографий.
 • Наконец, более продвинутые средства пакета - такие, как рекурсия и мультипликация - дают возможности качественно более глубоких геометрических экспериментов, чем в традиционной геометрии.

            Нет сомнения в том, что творческое использование возможностей, предоставляемых Живой Геометрией, позволит плодотворно объединить наши педагогические традиции с современным уровнем мировых технологий образования. Среда "Живая геометрия" представляет собой электронный аналог готовальни, разумеется, с дополнительными возможностями, например, таким как создание своеобразных геометрических "мультфильмов".
         Следует отметить, что сама среда не является обучающей и "сама ничего не делает", - все чертежи в ней создаются пользователем, а программа лишь предоставляет для этого необходимые средства, так же, как и возможности для усовершенствования чертежей и их исследования.

 В процессе опытно экспериментальной работы, проводившейся в течение 5 лет в одном классе, осуществлялась разработка методических материалов, и было проведено исследование возможности повышения уровня познавательной активности учащихся на основе реализации организационно-педагогических условий и методики использования ИКТ как средства активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения математике. Результаты этой работы позволяют сделать следующие выводы.

1. Методика использования основных видов ИКТ как средства активизации познавательной деятельности учащихся на уроках математики предполагает такое построение логики уроков математики, при котором активизация познавательной деятельности учащихся является их специальной целью и для достижения этой цели целенаправленно используются ИКТ.

2.Совокупность средств ИКТ, направленных на активизацию познавательной деятельности учащихся в процессе обучения математике и апробированных в процессе опытно-экспериментальной работы, включает презентации PowerPoint, интерактивную доску, виртуальные лаборатории ЦОР по соответствующим темам, программную среду «Живая геометрия», контрольно - измерительные материалы, как составленные на основе программы Excel,MaitextPROтак и содержащиеся в различных ЦОР, ресурсы Интернет, как информационная основа проектной деятельности учащихся.

3.Разработанные и апробированные в процессе работы методические рекомендации продемонстрировали следующие возможности использования ИКТ как средства повышения познавательной активности учащихся: формирование познавательной мотивации, возбуждение интереса к изучению предмета; развитие наглядно-образного мышления; формирование умения создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; организация самостоятельной поисковой познавательной и исследовательской деятельности учащихся, их деятельности по самостоятельному использованию ИКТ для поиска и усвоения учебной информации; осуществление дифференцированного контроля, самоконтроля и коррекции математических знаний и умений учащихся.

4. В результате исследования было установлено, что реализация выделенных в исследовании организационно-педагогических условий и методики использования ИКТ как средства активизации познавательной деятельности учащихся способствует значимому повышению уровня познавательной активности учащихся в процессе обучения математике.

Эффективность опыта подтверждается результатами творческой активности  учащихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах:

 • Жапарбекова Найля, IVмеждународного конкурса исследовательских работ по математике и механике имени О. Жолдасбекова (диплом 1 степени, 2014 год);
 • Абдуалиева Мадина, сертификат областного конкурса научных проектов 2014 год;
 • Калыкулова Алия, сертификат областного конкурса научных проектов «Зерде» 2015 год; призер XLIIIнаучно-практической конференции МАН (диплом 3 степени, 2017 год); призер дистанционного конкурса научных работ республиканского интернет ресурса науки и образования www.gylym-bilim.kz(Диплом IIстепени №А0995, 02.11.2016 год);
 • Мукашев Данияр, сертификат областного конкурса научных проектов 2017год;
 • Бармаков Наиль, Паршуков Данил, Рейхерт Софья, Граф Ксенияи другие,призеры республиканского интелектуального марафона «Ақ бота» (дипломы 1-3 степени, 2016 год).
 • Бондарева Елена, призер областного интеллектуального марафона «Алтын асық» (2016 год).
 • 11 призеров областного интеллектуального марафона, 2017 год,10 призеров международных интернет-олимпиад по математике«МетаШкола» (2014-2016 годы); 65 победителей международной дистанционной олимпиады «Инфоурок» (2014 год).
 • Средний показатель качествазнаний за 2017-2018учебный год по математике составляет - 73%.

Применение информационных технологий  позволило:

    Индивидуализировать учебный процесс, за счет предоставления возможности учащимся как углубленно изучать предмет, так и отрабатывать элементарные навыки и умения. В классах как правило 15-20 учащихся, обладающих неодинаковым развитием, знаниями и умениями, темпом познания и другими индивидуальными качествами.

   Создать условия для развития самостоятельности учащихся. Ученик решает те или иные задачи самостоятельно (не копируя решения с доски или у товарища), при этом повышается его интерес к предмету, уверенность в том, что он может усвоить предмет.

Повысить качество наглядности в учебном процессе (презентации, построение сечений многогранников, построение сложных графиков т.д.)

 Использовать компьютер для освобождения учащихся от рутинных вычислений.

    Снизить трудоемкость процесса контроля и консультирования.

Информационные технологии повышают информативность урока, эффективность обучения, придают уроку динамизм и выразительность.

Итогом внедренения ИКТ в образовательный процесс является позитивная динамика изменения мотивации учащихся. По данным анкетирования психолога школы за три последних года наблюдается позитивная динамика изменения уровня мотивации учащихся к предмету. Интерес к урокам математикивырос. Учащимся интересно наблюдать за продуктами совместной деятельности учителя и учащихся.